Skip to main content

Geoteknik

Genom att lägga resurser på insamling av geotekniska underlag ges projektet möjlighet att bli framgångsrikt och lönsamt. En korrekt beskrivning av de geotekniska och hydrologiska förhållandena hjälper geokonstruktören att bedöma och projektera grundläggningsmetod samt omfattning av temporära konstruktioner. Dessutom minskar risken för sen omprojektering eller produktionsstopp i byggskedet. Vi arbetar i alla skeden, från tidiga undersökningar och utredningar till produktionsstöd och rådgivning under byggtiden.

Geotekniska undersökningar och miljöprovtagning

Vi har erfarenhet av geotekniska undersökningar utifrån många olika situationer och konstruktioner. Vår personal har hanterat undersökningar i oprövad mark, stadsmiljö och från vatten. I samband med geoteknisk undersökning utförs ofta även miljöprovtagning för analys av till exempel förorenade massor. BTB samarbetar med ett antal olika aktörer som utför fältarbeten och därför kan vi agera snabbt.

BoussinesqRiskanalyser

Vi har erfarenhet av att upprätta riskanalyser som i projekt fungerat som kommunikationsmedel till beställare, samt att upprätta underlag för egen och andras projektering. För att göra rätt undersökningar och ge projektet underlag för rätt grundläggning rekommenderar vi att en riskanalys upprättas. Denna riskanalys fokuserar på geoteknisk risker så som grundvattenproblematik, jordrörelser, och omgivningspåverkan mm.

Beräkningar

Vi baserar våra arbetsbeskrivningar och ritningar på tidigare erfarenheter och beräkningar för att leverera en hållbar produkt med säker produktion. Våra beräkningar utför vi med inköpt eller egenutvecklad mjukvara. Vi arbetar med såväl enkla som komplicerade konstruktioner. Vår målsättning är att när så är möjligt, använda jorden som en del i den bärande konstruktionslösningen och på så sätt minska kostanden för traditionella material som stål och betong.

CADCAD

I våra leveranser av resultat från geotekniska undersökningar och geokonstruktioner utgör ritningar en del av helheten. För geotekniska undersökningar redovisar vi enligt svensk praxis med mjukvaran GeoSuite i AutoCAD. För våra geokonstruktioner föredrar vi projektering i 3D därför att det ger en mycket god förståelse för de geotekniska förhållandena, schakter samt gränssnitt mot omgivning och närliggande befintliga konstbyggnader. Vår övertygelse är att 3d projekteringens något ökande arbetsinsats, betalar sig för projektet som helhet, då det ger tydlig presentation och underlättar kommunikation.