Sahlgrenska Life skapar en unik miljö som möjliggör samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
Projektet innebär fyra byggnader på totalt cirka 115 000 kvadratmeter för Life Science, högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Byggnaderna är sammankopplade med både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de medicinska institutionerna på Medicinareberget.
Projektet utvecklas av Västfastigheter tillsammans med Vitartes, Akademiska Hus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad.
Byggnationen genomförs i två etapper där hus 1,2 och 3 uppförs parallellt i en första etapp. I den andra etappen byggs hus 4. Hus 1 kopplas samman med hus 3 och 4 genom en trevåningspassage (hus 2) över Per Dubbsgatan.

Miljön

Vår målsättning är att genomföra byggprojekt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under projekteringen ska byggnadsmaterial väljas som bidrar till en giftfri miljö och låga emissioner i innemiljön.
Byggnaden designas för låg energianvändning. Vår målsättning för att minimera energianvändningen är högt ställda – hårdare än för Miljöbyggnad Guld (https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad).
Ambitionen är att energibehovet ska vara högst 60 kWh/m2 och år, inklusive verksamhetsenergi. Solceller planeras för både tak och söderfasader.

Certifiering

Projektet har som mål att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad 3.0.
En plats som stimulerar
Sahlgrenska Life Science ska bidra till en ökad sysselsättning med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Innovationskraften inom hälso- och sjukvård ska öka i regionen. Detta möjliggör samverkan mellan forskare och företag och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården och komma patienter och medborgare till nytta.