Ännu en lyckad mässdag på KTH, Stockholm  – LAVA som hölls torsdagen 12 februari 2016! I år med rekordmånga utställare som deltog samt fler studenter än de senaste åren. Vi håller just nu på med dragningen av prisvinnarna av biobiljetter från vårat quiz.

Ett stort tack till alla Er som deltog samt visat intresse av BTB!

 

 

 

Geotechnics

The development of our capabilities of gathering of geotechnical basic data enables our projects to achieve success and profitability. A correct understanding of the geotechnical and hydrological conditions supports the engineering designer in making the optimal choice of the foundation system as well as in estimating the extents of the temporary constructions. Moreover, this reduces the risk of late design changes or production stops during the building stage. We work throughout all stages, from the early surveys and investigations to production support and advice during construction.

Geotechnical surveys and environmental taking of specimens

We are experienced in geotechnical surveys encompassing many different situations and constructions. Our staff has conducted surveys on virgin soil, urban environments and from water. In connection with geotechnical surveys we often carry out environmental taking of specimens for analysis of contaminated sites, for instance. BTB cooperates with several survey companies and this is why we can act rapidly.

BoussinesqRisk assessments

We are experienced in conducting risk assessments which, in projects, support the client in his decision making, as well as serve as a base for further planning and design by ourselves and others. We recommend that a risk assessment is performed in order to insure a correct selection of surveys and to provide basic data for the future process of choosing the foundation system. This risk analysis focuses on geotechnical risks such as problems related to groundwater, earth movements, other environmental influences etc.

Calculations

We base our design process on previous experience in order to ensure a sustainable product and secure production. Besides modern purchased software we use in our calculations even software developed within our company. Our work comprises both simple and complex constructions. Our aim, as far as is possible, is to use the soil as a part of the load-bearing construction solution, reducing in this way the cost of traditional materials such as steel and concrete.

CADCAD

The results from geotechnical surveys and design are most often delivered as drawings. According to Swedish practice we present the results of geotechnical surveys using the software GeoSuite in AutoCAD.

Where geotechnical design is concerned we prefer 3D software since this provides a better understanding of the geotechnical conditions, excavations as well as interfaces with the surroundings and existing structures nearby. We are convinced that the somewhat increased amount of work related to 3D design has payback value for the project as a whole, leading to clear presentations and facilitating communication.

Geoteknik

Genom att lägga resurser på insamling av geotekniska underlag ges projektet möjlighet att bli framgångsrikt och lönsamt. En korrekt beskrivning av de geotekniska och hydrologiska förhållandena hjälper geokonstruktören att bedöma och projektera grundläggningsmetod samt omfattning av temporära konstruktioner. Dessutom minskar risken för sen omprojektering eller produktionsstopp i byggskedet. Vi arbetar i alla skeden, från tidiga undersökningar och utredningar till produktionsstöd och rådgivning under byggtiden.

Geotekniska undersökningar och miljöprovtagning

Vi har erfarenhet av geotekniska undersökningar utifrån många olika situationer och konstruktioner. Vår personal har hanterat undersökningar i jungfrulig mark, stadsmiljö och från vatten. I samband med geoteknisk undersökning utförs ofta även miljöprovtagning för analys av till exempel förorenade massor. BTB samarbetar med ett antal olika aktörer som utför fältarbeten och därför kan vi agera snabbt.

BoussinesqRiskanalyser

Vi har erfarenhet av att upprätta riskanalyser som i projekt fungerat som kommunikationsmedel till beställare, samt att upprätta underlag för egen och andras projektering. För att göra rätt undersökningar och ge projektet underlag för rätt grundläggning rekommenderar vi att en riskanalys upprättas. Denna riskanalys fokuserar på geoteknisk risker så som grundvattenproblematik, jordrörelser, och omgivningspåverkan mm.

Beräkningar

Vi baserar våra arbetsbeskrivningar och ritningar på tidigare erfarenheter och beräkningar för att leverera en hållbar produkt med säker produktion. Våra beräkningar utför vi med inköpt eller egenutvecklad mjukvara. Vi arbetar med såväl enkla som komplicerade konstruktioner. Vår målsättning är att när så är möjligt, använda jorden som en del i den bärande konstruktionslösningen och på så sätt minska kostanden för traditionella material som stål och betong.

CADCAD

I våra leveranser av resultat från geotekniska undersökningar och geokonstruktioner utgör ritningar en del av helheten. För geotekniska undersökningar redovisar vi enligt svensk praxis med mjukvaran GeoSuite i AutoCAD. För våra geokonstruktioner föredrar vi projektering i 3D därför att det ger en mycket god förståelse för de geotekniska förhållandena, schakter samt gränssnitt mot omgivning och närliggande befintliga konstbyggnader. Vår övertygelse är att 3d projekteringens något ökande arbetsinsats, betalar sig för projektet som helhet, då det ger tydlig presentation och underlättar kommunikation.

Byggnadstekniska Byrån Sverige AB

Stockholm

kontaktstockholm

Stadsgården 10, 9tr
116 45 Stockholm

Tel. växel:     010-161 10 00
E-post:          info@btb.se

Göteborg

Östra Hamngatan 26
411 09 Göteborg

Telefon:       010-161 10 00
E-post:         info@btb.se

Uppsala

kontakt-uppsala

Vaksalagatan 12
753 20 Uppsala

Tel. växel:    010-161 10 00
E-post:         info@btb.se

Jönköping

kontakt-jonkoping2

Postadress: Box 579
553 21 Jönköping

Telefon:       010-161 10 00
E-post:         info@btb.se
Office location:
Östra Storgatan 33

Contact form

Select city*

Name*

E-mail*

Telephone number

Subject

Message

Or send direct mail

You can contact all of our staff via mail using name.surname@btb.se

Byggnadstekniska Byrån Sverige AB

Stockholm

kontaktstockholm
Stadsgården 10, 9tr
116 45 Stockholm

Tel. växel:     010-161 10 00
E-post:          info@btb.se

Göteborg

Östra Hamngatan 26
411 09 Göteborg

Telefon:       010-161 10 00
E-post:         info@btb.se

Uppsala

kontakt-uppsala
Vaksalagatan 12
753 20 Uppsala

Tel. växel:    010-161 10 00
E-post:         info@btb.se
 

Jönköping

kontakt-jonkoping2
Östra Storgatan 33
553 21 Jönköping

Telefon:       010-161 10 00
E-post:         info@btb.se

Kontakta oss via formuläret

Välj stad*

Namn*

Epost*

Telefon

Ämne

Meddelande

Eller maila direkt

Du kan nå alla medarbetare via mail genom att använda fornamn.efternamn@btb.se

Work at BTB

When you apply for a job, you consent to the registration and processing of your personal data to fulfill the information necessary for recruitment.

HR and recruiting manager have access to your application documents. The data is saved as long as they are necessary for the application process. If we do not have any vacant jobs at the moment but still want to keep your information for future recruitment, you will receive a request for consent for this by e-mail.

Apply to us via our career page

During recruitment, you can withdraw your consent by retrieving the application. If you want to retake your application, you can do it yourself via the career page. If you need help with this, contact HR, Linda.Wadeborn@btb.se

arbeta-hos-oss-praktikant

Arbeta hos oss

I samband med att du ansöker om ett jobb ger du samtycke till att dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering.

HR och rekryterande chef har tillgång till dina ansökningshandlingar. Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Om vi inte har något ledigt jobb för tillfället, men ändå vill behålla dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer du via e-post få en förfrågan om samtycke till detta.

Ansök till oss via vår karriärsida

Du kan under pågående rekrytering ta tillbaka ditt samtycke genom att återta ansökan. Vill du återta din ansökan gör du det själv via karriärsidan. Behöver du hjälp med detta, kontakta HR, Linda.Wadeborn@btb.se

arbeta-hos-oss-praktikant

About BTB

BTB is an expansive company, a consulting firm in the building sector. We now comprise just over 120 employees.

We have offices in Stockholm, Uppsala and Jönköping. We are centrally located in Stockholm; just a stone’s throw away from the Slussen underground station with a beautiful view of the city and quite close to Katarinahissen. Our office in Jönköping is in the eastern part of the city centre and in Uppsala we have recently relocated to new premises close to the travel centre in central Uppsala.

We have broad experience in a variety of project areas, including new construction and extensions.  Our projects comprise all phases of house building with focus on structural engineering , design of structures, building technology, foundation engineering as well as geo technology.

We attach great value to our staff and the skills they possess. We maintain constant focus on development and quality and continuously seek to identify areas of improvement and to draw benefit from the latest software in building technology and geo technology. We aim for our employees to feel a strong sense of participation and willingness to drive the company forward.

Visions and goals

BTB’s operations are characterised by continuous development. We focus on the latest technology and training, and we offer our staff development opportunities in which competence and strong customer relations play a central part.  Our aim is to conform to customers’ needs, build confidence and be the leading partner in building construction and geo technology.

Our dedicated employees are our most important resource and their knowledge and professionalism is what makes our customers return.

Contacts

Stockholm: Erik Löb, tel: 010-161 10 17, mail: erik.lob@btb.se
Jönköping: Svante Åkesson Pöder, tel: 010-161 10 72 , mail: svante.akesonpoder@btb.se
Uppsala: Ingemar Källebrink, tel: 010-161 10 25 , mail: ingemar.kallebrink@btb.se, Nils Widberg, tel:010-161 10 77, mail: nils.widberg@btb.se
Geoteknik: Björn Nyblad, tel: 010-161 10 10, mail: bjorn.nyblad@btb.se
 
Ekonomi
Stockholm/Uppsala/Jönköping: Maria Swedenrose, tel: 010-161 10 41, mail: maria.swedenrose@btb.se
Jönköping: Charlotte Pöder, tel. 036-34 60 82, mail: charlotte.poder@btb.se

Om Byggnadstekniska byrån

BTB är ett expansivt företag, konsulterande inom byggsektorn. Vi är idag drygt 130 medarbetare.

Ni finner oss i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Jönköping. Vi sitter centralt belägna i ljusa moderna lokaler i Stockholm; endast ett stenkast från Slussens t-bana med vacker utsikt över staden alldeles intill Katarinahissen. Göteborgskontoret ligger alldeles i anslutning till Nordstan gallerian. I Jönköping ligger vårt kontor mitt i stadens östra centrum och lokalkontoret i Uppsala finns idag centralt beläget i nya fräscha lokaler nära resecentrum.

Vi har bred erfarenhet inom olika projektområden så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Våra projekt omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet med inriktning på byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggning samt geoteknik.

Vi värderar våra medarbetare och deras kompetens högt. Vi satsar fortlöpande på utveckling och kvalitet- att kontinuerligt hitta förbättringsområden samt ta del av de senaste programvarorna inom byggteknik och geoteknik. Vi vill att varje medarbetare ska känna delaktighet och vilja vara med och driva företaget framåt.

Visioner och mål

Utveckling genomsyrar BTB: s verksamhet. Vi satsar på det senaste inom teknik och utbildning och erbjuder våra medarbetare utvecklingsmöjligheter där kompetens och goda kundrelationer står i centrum. Vår ambition är att efterleva kundernas behov, bygga förtroende och vara den främsta samarbetspartnern inom byggnadskonstruktion och geoteknik.

Våra engagerade medarbetare är vår viktigaste resurs och det är deras professionalitet och kunnighet som gör att våra kunder återkommer.

Kontaktpersoner

Stockholm: Erik Löb, tel: 010-161 10 17, mail: erik.lob@btb.se                         
Jönköping: Magnus Skoogh,  tel: 010-161 10 39, mail: magnus.skoogh@btb.se, Martin Reinholdsson, tel: 010-161 11 33, mail: martin.reinholdsson@btb.se
Uppsala: Ingemar Källebrink, tel: 010-161 10 25 , mail: ingemar.kallebrink@btb.se, Nils Widberg, tel: 010-161 10 77, mail: nils.widberg@btb.se
Göteborg: Martin Reinholdsson, tel: 010-161 11 33, mail: martin.reinholdsson@btb.se 
Geoteknik: Anders Westin, tel: 010-161 10 91, mail: anders.westin@btb.se
 
Ekonomi 
Stockholm/Uppsala/Jönköping/Göteborg: Maria Swedenrose, tel: 010-161 10 41, mail: maria.swedenrose@btb.se
 

The BIM concept

BIM, short for Building Information Modelling, is becoming increasingly common in the sector and the reasons for this are many and obvious. Instead of designing in the customary CAD models in which the building is constructed by way of ”dummy” lines, surfaces etc. so-called smart objects are used in BIM models which not only have geometry but also information on quality and sections of time. In this way practically all project-relevant information may be stored in the actual model. An example of such information may be fire classification, steel quality, inspection status and the extent of utilisation for each object. This means many advantages, and a good BIM model ensures quality and makes projection more effective.

Some of the advantages

BIM makes it possible for different consultants to work together with material that is collected and updated, and to carry out ”Clash Detection” in order to avoid clashes between, for instance, ventilation channels and girders, to produce quantity registers and also to establish a clear picture and understanding of the project thanks to excellent visualisation possibilities. All of this and more can be obtained directly from the model in question. A key factor is that a BIM model reflects reality better than work methods previously employed, and it is thus easier to find the best solutions for each project with consideration to all of the disciplines involved.

Concepts such as efficiency and reduced costs are always very central and it is also possible to add such information to the model, thus resulting in a 4D model (time) as well as a 5D model (cost).

Not only during the design stage is this advantageous for BIM; it also applies to all stages in the life cycle of the building. During the entire administration stage the process of finding and updating information on the building is simplified by using BIM.

BTB and BIM

BTB normally works with BIM and, when a first-class BIM model constitutes the basis for design, we see that quality is enhanced and timescale is reduced. We employ the latest software from Bentley Systems (AECOsim Building Designer V8i among others.), Tekla and Autodesks Revit. We assign a person with technologically advanced skills to each item of software and we strive to stay updated as to the latest solutions available in the market.

Begreppet BIM

BIM, förkortning för Byggnadsinformationsmodellering, blir allt vanligare i branschen och anledningarna till det är både många och självklara. Istället för att projektera i vanliga CAD-modeller där byggnaden byggs upp av ”dumma” linjer, ytor etc. använder man i BIM-modeller ”smarta” objekt som inte bara har geometri utan även information om egenskaper och skeden. På så sätt kan i stort sett all projektrelevant information lagras i den aktuella modellen. Exempel på sådan information kan vara brandklass, stålkvalitet, granskningsstatus och utnyttjandegrad för respektive objekt. Det medför många fördelar och en bra BIM-modell kvalitetssäkrar och effektiviserar projekteringen.

Några av fördelarna

Med BIM kan olika konsulter arbeta tillsammans med samlad och uppdaterad information, utföra ”Clash Detection” för att undvika krockar mellan t.ex. ventilationskanaler och balkar, ta fram mängdförteckningar samt få en tydlig bild och förståelse för projektet tack vare goda visualiseringsmöjligheter. Allt detta och mycket mer erhålls direkt ur aktuell modell. Nyckeln är att en BIM-modell bättre speglar verkligheten än tidigare arbetssätt och då blir det även lättare att tidigt hitta de bästa lösningarna för respektive projekt m.h.t samtliga inblandade discipliner.

Begreppen effektivitet och minskad kostnad är alltid mycket centrala och det går även att addera sådan information till modellen, då talar man om en 4D-modell (tid) respektive en 5D-modell (kostnad).

Det är inte bara under projekteringen som det innebär fördelar med BIM utan det gäller alla skeden under byggnadens livscykel. Under hela förvaltningsskedet underlättar det att enkelt kunna hitta och uppdatera information om byggnaden vilket blir lättare med BIM.

BTB och BIM

BTB arbetar gärna med BIM och vi ser att kvaliteten ökar samt att tidsåtgången minskar i projekt där en bra BIM-modell ligger till grund för projekteringen. Vi arbetar i de senaste programvarorna från Bentley Systems (AECOsim Building Designer V8i m.fl.), Tekla och Autodesks Revit. Vi har för varje programvara minst en person med spetskompetens och strävar efter att hålla oss uppdaterade om det senaste som marknaden erbjuder.

Structural engineering

special

Our strength lies in holistic solutions. With in-depth knowledge and experience in general construction, foundation engineering, building technology and construction, combined with structural design of steel and concrete frames as well as skills in geoconstruction and geotechniques, we are able to deliver high quality documents right down to manufacturing level from foundation to roof.

Our operations start from an early stage and include scheme design, program documents, contract documents, building and relationship documents.

BTB gives professional advice within building technology, building physics, strength of materials, environment and moisture/damp-proofing. BTB can also construct load-bearing components of steel.

Calculations

Our competence is based on advanced calculations and calculation models. We use several programs to achieve the best results from our analyses. For normally demanding calculations we consider StruSoft’s statik and the FEM design program suitable in terms of both user-friendliness and results. We also conduct more complex analyses within structural dynamics such as, for instance, step response in floor structures and construction’s eigen frequency or shrinkage stresses in concrete constructions in Atena 3D and Etabs.

Building physics

BTB has certified passive house experts and design engineers with specialised skills in damp-related problems. We deliver energy balance calculations in line with BBR.

Steel frame and structural design of prefabricated elements

Thanks to our broad and excellent skills in structural design projects, we ensure that detailed solutions are already in place at the program stage in order to be certain that the key decisions will be the right ones from the start. We are also keen to provide our customer with follow-up throughout all design and building processes from the initial planning stage to the final inspection.

CAD/BIM

BTB began with 3D design as early as 2006 following careful evaluations of the tools available at the time.  We saw at a very early stage that both quality and the rate of production increased, and today we conduct almost all of our new building projects in 3D. In recent years increased focus has been placed on the aspect of information modelling, since our customers have become increasingly aware of what such models can deliver. The 3D model has become an information model rather than just a 3D model (the information derives from BIM which stands for Building Information Modelling.

The next step, where we try to influence the market and the customers, is to introduce the model at the administration stage, so that it is kept updated throughout the entire life of the building. We also try to bring the models out to the construction site, and this has become easier to achieve thanks to mobile units being more powerful and that the tools are now more highly developed.

 

Read more about BIM

Byggnadskonstruktion

specialVår styrka är helhetslösningar. Med gedigen kunskap och erfarenhet inom allmänkonstruktion, grundläggning, byggteknik och byggnadskonstruktion, kombinerat med projektering av stål- och betongstommar samt kompetens inom geokonstruktion och geoteknik, kan vi leverera genomarbetade handlingar ner på tillverkningsnivå från grund till taknock.

Vi gör utredningar i tidiga skeden och upprättar programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar samt relationshandlingar.

BTB ger professionella råd inom byggteknik, byggfysik, hållfasthet, miljö och fukt. BTB har även möjlighet att konstruera och sälja lastbärande komponenter av stål.

Beräkningar

Vår kompetens innefattar avancerade beräkningar och beräkningsmodeller. Vi använder ett flertal  program för att nå bästa resultat i våra analyser. För normalkrävande beräkningar finner vi Strusofts statikprogram lämpliga med avseende på både användarvänlighet och resultat. Komplexa konstruktioner projekteras med hjälp av avancerade FEM-program. Våra erfarna medarbetare utför analyser inom strukturdynamik och kan analysera spänningstillstånd i betongkonstruktioner.

Byggfysik

BTB har certifierade passivhusexperter samt konstruktörer med fuktproblematik som specialkompetens. Vi levererar energibalansberäkningar enligt BBR.

Stom- och prefabprojektering

BTB har stor erfarenhet av stom- och prefabprojektering för stål- och betongstommar. Vi projekterar samtliga på marknaden förekommande elementtyper. Våra uppdrag sträcker sig från mindre leveransprojekt till stora och avancerade strukturer med behov av  t ex dynamiska analyser och seismisk analys. BTB anlitas även som tredjepartskontrollant vid stomprojektering.

Vi arbetar uteslutande i 3D-miljö med Tekla Structures där vi har egenutvecklade verktyg för att säkerställa effektiv projektering, produktion och stommontering av hög kvalitet. BTB projekterar effektiva och kundanpassade lösningar samt utvecklar och optimerar tekniska lösningar för stommontering och elementtillverkning. Vi medverkar aktivt i hela processen tillsammans med kund, från tidiga skisser till dess att stommen är monterad. Vi kan hjälpa våra beställare i tidigt skede med att lösa stomsystem utifrån programhandlingar och utföra offertdimensionering för mängduppskattning. Våra konstruktörer är väl insatta i tillverknings- och monteringsprocessen för både stål- och betongelement. Vi är alltid tillgängliga under hela produktionsprocessen från idé till färdig stomme för att följa upp tillverkning och montering samt för utveckling av vår projektering.

CAD/BIM

Redan år 2006 började vi på BTB vårt arbete med att utvärdera marknadens utbud av verktyg för 3D och BIM-projektering. Detta har resulterat i att vi idag har över 10 års gedigen erfarenhet av projektering i flertalet av dessa verktyg.

Vi såg mycket tidigt att vi genom dessa verktyg effektivt kunde höja både kvalitet och produktionstakt och i dag genomförs nästan alla våra projekt, såväl nybyggnad som ombyggnad, genom någon form av BIM-projektering.

På senare år har även våra beställare i ständigt tilltagande grad börjat uppmärksamma mervärdet i att vi som konstruktörer projekterar och leverera information som kollisions-, funktions-, och montagekontrollerats innan handlingar och förteckningar tagits fram. Vi minimerar antalet fel i tidigt skede som resulterar i minskade omkostnader och tidsbesparingar, inte bara för oss utan även för våra samarbetspartners.

Vi har idag ett stort antal användare med goda kunskaper i Bentley AECOsim Building Designer, Trimble Tekla Structures och AutoDesk Revit, vilket ger oss goda förutsättningar att utföra projekt av varierade storlek, typ och komplexitet.

Stort fokus läggs på intern utveckling av våra programmiljöer och medarbetarnas kompetens. Som stöd för detta har vi uttalade arbetsgrupper för respektive program med en eller flera specialister som leder arbetet.

Nästa steg där vi försöker påverka marknaden och våra beställare är att få in modellen i förvaltningsskedet, så att den hålls uppdaterad under byggnadens hela livslängd. Vi arbetar även aktivt med att få ut modellerna på byggarbetsplatsen för att öka förståelsen och underlätta kommunikationen mellan konstruktör och byggarbetsplats.

 

Byggnadskonstruktion och Geoteknik

BTB har lång erfarenhet inom byggkonstruktion och byggteknik. Vi genomför stora och små konstruktionsuppdrag inom husbyggnadsområdet för ny-, om- och tillbyggnad.

BTB har även egen geoteknisk kompetens. Geoteknikgruppens fokus ligger på geotekniska undersökningar och geokonstruktioner.  Geotekniska undersökningar och utredningar är viktiga delar i varje byggprojekt.

Structural engineering and Geotechnics

BTB has longstanding experience in structural engineering and building technology. We carry out large and small scale construction assignments within the field of industry, offices, healthcare, public building including new construction, reconstruction and extensions.

BTB has also its own geotechnical competence. The assignments of the geotechnics group comprise geotechnical surveys and geoconstructions. Geotechnical surveys and investigations are vital parts of each building project.

The geotechnics department works together with our constructors in order to optimise foundation constructions in the building projects.

We carry out geotechnical surveys, stability surveys, dimension in respect of sheet piling and foundation work for both external customers and our own internal construction project assignments.

Geo2

Geo 3

Geo 1

ico-tjanster

Våra tjänster

Konstruktionsritningar, konstruktionsberäkningar, prefab projektering, geokonstruktion, geotekniska undersökningar, stommodeller, energiberäkningar, BIM/CAD

Läs om tjänsterna
ico-projekt

Våra projekt

Våra uppdrag omfattar hela husbyggnadsområdet och vi har bred erfarenhet av olika projektkategorier, såväl ombyggnad, tillbyggnad som nybyggnation.

Visa projekt
ico-om-oss

Om oss

Vi är stolta över våra professionella medarbetare och vårt kvalitetsmedvetna arbetssätt. För oss är det viktigt att vara en pålitlig partner till våra kunder.

Läs mer om oss
ico-jobba

Arbeta hos oss

BTB är ett expansivt konsultföretag och vi förstärker kontinuerligt vår organisation med flera medarbetare. Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss? Läs mer om våra lediga tjänster.

Hitta jobbet

Vi är Byggnadstekniska byrån

För oss är utveckling av stor betydelse, såväl för våra medarbetare som för företaget på marknaden.
Förtroende och kvalitet ligger till grund för vårt dagliga arbete.
Läs mer Om Oss

Stockholm. Göteborg. Uppsala. Jönköping.

Byggnadskonstruktion. Beräkningar. Byggfysik.
Stom- och prefabprojektering. CAD/BIM. Geoteknik.

Stockholm. Gothenburg. Uppsala. Jönköping.

Building construction. Estimates. Building physics. Frame- and prefab design. CAD/BIM. Geotechnics.

ico-tjanster

Our services

Technical drawings, construction estimates, prefab structural design of prefabricated elements geo construction, geotechnical surveys, framing models, energy estimates, BIM/CAD.

More about our services

ico-projekt

Our projects

Our mission comprises the entire spectrum of house building and we have broad experience of a variety of project categories, including reconstructions, extensions and new builds.

Show projects

ico-om-oss

About us

We are proud of our professional staff and our quality-conscious working methods. Our priority is to be a reliable partner to our customers.

More about us

ico-jobba

Join us

BTB is an expansive firm of consultants and we continuously strengthen our organisation by new recruiting. Would you like to develop with us? Read more about our vacant positions.

Join us

We are BTB

Development is of paramount importance to us, both for our staff and as a company in the market.
Confidence and quality are the foundation of our daily work.
Read more about us

Stockholm. Gothenburg. Uppsala. Jönköping.

Building construction. Estimates. Building physics. Frame- and prefab design. CAD/BIM. Geotechnics.

Årets studieresa 9-13 oktober 2014, gick i år till Dubai.  Med närmare 70 personer, 35 grader varmt och härlig arbetskamrat sämja, kunde denna resa ej blivit bättre! Intressanta studiebesök som bland annat Dubais höjdpunkt Burj Khalifa, Sheikh Al Arish Al Nayhan Mosque, Ferrari World och inte minst nämnda, besök av Dubais byggarbetsplatser med spännande arkitektur och konstruktion, var pricken över i:et på denna underbara resa!

Denna majlördag (24:e), sken solen när fältet drog runt Ornö med bitvis nyckfulla vindar. Peter från BTB med besättning vann Enskrov totalt med sin Passat GT. Ett stort GRATTIS till Peter och besättning – starkt jobbat!

Foto & Copywright: seglingsbilder.se; Stefan Ljungstedt

 

Geoteknikavdelningen arbetar tillsammans med våra  konstruktörer  för att optimera grundkonstruktioner i byggnadsprojekten.

Vi utför geotekniska undersökningar, stabilitetsutredningar, spont- och pålningsdimensionering  åt såväl externa beställare som
i våra interna byggprojekteringsuppdrag.

Geo2

Geo 3

Geo 1

dsfsdfsdfsdf

Södersjukhuset, hospital in south Stockholm

1 May, 2018

New Södertälje Hospital

20 April, 2018

Magnolia

25 January, 2018

P-hus Distansen

27 May, 2016

Port 73

26 May, 2016

National Arena 8

22 May, 2016

Sveavägen 44

20 May, 2016

Kv. Uarda 1B Arenastaden Solna

18 May, 2016

Kv. Bulten (Corner house)

16 May, 2016

Örlen, Stockholm

14 May, 2016

Champagne Bar at T-Centralen

12 May, 2016

Säby stall – Construction of new stable

10 May, 2016

Säby stall – Reconstruction of existing stable

10 May, 2016

Projector for Flood’s wooden house

9 May, 2016

TFH Building 1, KTH

8 May, 2016

Attunda District Court

7 May, 2016

Källängsvägen Pre-School

6 May, 2016

Rotebro sports hall

4 May, 2016

Kv. Åskådaren, Ulriksdalskolan, a school in Solna

2 May, 2016

Gerhard – Azko Nobel

30 April, 2016

Strandängen, Jönkoping

28 April, 2016

Vallentuna Library and Cultural House

26 April, 2016

Genen

24 April, 2016

Miramare

22 April, 2016

Kv. Skuleskogen

20 April, 2016

Klingan, Ursvik

18 April, 2016

Järvakrogen 3, The Winery Hotel

16 April, 2016

Brobacken’s home for the elderly

14 April, 2016

Tors Torn

12 April, 2016

Rönnen

10 April, 2016

Vegavallen, Tierp

8 April, 2016

Beckombergaskolan

6 April, 2016

Kransbindarvägen, Hägersten

4 April, 2016

Velamsund Stables and Riding School

30 March, 2016

Kv. Skottet, Västerås, New construction of multi-family property

30 March, 2016

Trasthagen, Uppsala

28 March, 2016

Barkeby Haga, Järfälla

26 March, 2016

Kv. Rotundan

24 March, 2016

Vagnhärads torg. Trosa

22 March, 2016

Kv. Arbetslaget, Västberga

18 March, 2016

Långholmens Wärdshus

16 March, 2016

Industristaden, Uppsala

14 March, 2016

Fire Station, Uppsala

12 March, 2016

Trojenborg No. 18

23 April, 2010

Sågtorpsskolan

14 April, 2010

Statoil’s central storage facility, Flen

9 April, 2010

Hålbönas 2:16

14 January, 2010

Other projects

31 May, 2000
Intresserad av våra tjänster? Vi svarar gärna på Era frågor. Kontakta Oss